Home » Porady Dietetyka » Dziecko » 10 - 18 lat

Instytut Żywności i Żywienia | Normy na energię dla niemowląt, dzieci i młodzieży

 

Legenda:

Aktywność fizyczna ( PAL ) 

- Dobowy średni poziom aktywności fizycznej oblicza się, stosując współczynnik PAL (ang. physical activity level), który równy jest ilorazowi całkowitego wydatku energetycznego i podstawowej przemiany materii. PAL = TEE / PPM W raporcie WHO z 2004 r. zaproponowano nowe wartości współczynnika PAL dla różnych poziomów aktywności fizycznej. Ustalono, że powyżej 10. roku życia niską aktywność fizyczną określa współczynnik PAL w  zakresie 1,40–1,69; umiarkowaną: 1,70–1,99, a  wysoką 2,00–2,40. Dla dzieci w wieku 6–10 lat, zaproponowano współczynniki PAL dla niskiej aktywności fizycznej mieszczące się w granicach: 1,30–1,40, i odpowied- nio dla wysokiej aktywności: 1,80–1,95. Umiarkowany poziom aktywności fizycznej dzieci w wieku 1–10 lat określają współczynniki mieszczące się w przedziale: 1,40–1,65. Eksperci (FAO/WHO/UNU, 2004) zgadzają się, że codzienna aktywność fizyczna na poziomie PAL wynoszącym co naj- mniej 1,70 wpływa na zmniejszenie ryzyka nadwagi i otyłości, chorób ukła- du krążenia, cukrzycy, niektórych nowotworów, osteoporozy i sarkopenii.

 

MJ/d     kcal/d

- Normy na energię wyraża sie w dwóch jednostkach: w megadżulach (MJ) i dodatkowo w kilokaloriach (kcal). Stosuje się nastepujące współczynniki przeliczania energii wyrażonej w kcal na MJ i odwrotnie: 1000kcal = 4,184 MJ; 1 MJ = 239 kcal